Functieomschrijving lid RvT

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de doelrealisatie en continuïteit van Stichting Trai. De Raad van Toezicht bepaalt o.a. de einddoelstelling, stelt statuten vast, legt verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur vast, stelt het bestuur aan en keurt beleid goed. Het functioneren van de onderneming en van de bestuurders wordt door de raad kritisch gevolgd. De Raad van Toezicht geeft proactief advies (distantie versus betrokkenheid) en bewaakt de naleving van de statuten en het reglement.  Wederzijds vertrouwen met inspiratie en verbinding is daarbij het uitgangspunt. We zijn vooral een ‘raad van vooruitkijken’ en leren van achteruit kijken. De Raad van Toezicht is tevens een klankbord voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij de Raad van Bestuur van Stichting Trai van adviezen kunnen voorzien.

Wij willen allereerst dat de cliënt de juiste zorg krijgt, de organisatie is daarop volgend. De cultuur van Stichting Trai vraagt daarom van alle betrokkenen specifieke persoonlijke kenmerken, zoals toewijding, wijsheid en ervaring. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat uit te oefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk en in ieder geval kennis van voor Stichting Trai relevante netwerken. Elk lid van de raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Stichting Trai als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de raad als geheel. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

Profiel

 • U heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten.
 • Gevoel voor het ervaren en verlenen van zorg en dienstverlening.
 • Nauwe betrokkenheid en affiniteit met de doelgroep.
 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk.
 • Maatschappelijk actief en een ondernemende instelling.
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde   aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen.
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Beschikken over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Specifieke profieleisen

Wij zoeken toezichthouders met goed besef van de rol, die gericht zijn op samenwerking en de kunst verstaan om dwarse vragen te stellen, met de volgende inhoudelijke kennis en ervaring:

 • Zorg: kennis actuele ontwikkelingen en innovatie in de zorg.
 • Openbaar Bestuur: kennis van politieke besluitvormingsprocessen binnen de (lokale) overheid en heeft netwerken.
 • Juridisch: kennis van zorgstelsel en de juridische aspecten.
 • Governance: visie op toezicht, compliance en governance; bestuurlijke ervaring
 • Organisatiekunde: zicht op consequenties van besluitvorming voor organisatie en medewerkers.
 • Communicatie en marketing: kennis en ervaring in complexe maatschappelijke omgevingen.

Met de invulling van deze vacature willen we alle bovengenoemde expertisegebieden hebben ingevuld. U versterkt de Raad van Toezicht op één of meerdere van bovengenoemde thema’s. We verwachten dat u sociaal betrokken bent en meer dan gemiddeld geïnteresseerd bent in de problematiek van de doelgroep. U weet wat het credo persoonlijk, dichtbij & betrokken betekent voor de doelgroep. U beschikt over een allround inzicht op deze thema’s en heeft u een adequaat inzicht op de doorwerking van deze thema’s in strategisch beleid.

Tijdsbesteding

Circa 6 vergaderingen per jaar.

Indien u wilt reageren en/of vragen heeft over de vacature en/of procedure, kunt u contact opnemen met  t.a.v. de RvT

Vacature Lid RvT