Privacy

Uw privacy is belangrijk. Ook voor ons. Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het privacyreglement van Stichting TRAI.

De wet

Het privacyreglement van Stichting TRAI is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze wet is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt.

Privacy van onze cliënten

Wettelijk zijn wij verplicht om een aantal gegevens vast te leggen, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum of zorgindicatie. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening en voor de financiering van deze zorgverlening worden vastgelegd.

Vastgelegde gegevens zijn alleen in te zien door de medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening en de administratieve en/of financiële afhandeling. Deze gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegde personen of instanties er geen toegang toe hebben.

Vanzelfsprekend moeten alle medewerkers en vrijwilligers die tijdens hun werk bij Stichting TRAI informatie krijgen over persoonsgegevens hier vertrouwelijk mee omgaan. Zij hebben een geheimhoudingsplicht als het gaat om zaken die onze cliënten betreffen.

Stichting TRAI verstrekt niet zomaar gegevens aan anderen. Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Stichting TRAI kan ook informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Stichting TRAI is daarnaast verplicht om het Zorgkantoor en de Inspectie voor de Gezondheidszorg inzage te geven in cliëntdossiers, wanneer zij daar bij een controle bezoek om vragen. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd. Dat geldt ook voor het nemen en gebruiken van foto’s en video-opnamen.

Rechten

Cliënten hebben recht op inzage in hun gegevens en kunnen een kopie krijgen van de gegevens zoals ze bij ons bekend zijn en vastgelegd. Tevens hebben cliënten recht op correctie of aanvulling van de gegevens. Ook kan gevraagd worden om gegevens te wissen. Schriftelijke verzoeken of bezwaren tegen de verwerking van gegevens kunnen worden gestuurd naar: zie contactgegevens onderaan deze pagina.
De gegeven toestemming voor (een bepaalde) verwerking kan uiteraard ook weer worden ingetrokken.

Bewaartermijn en archivering

Cliëntgegevens worden digitaal of op papier bewaard gedurende de wettelijk geldende termijn van vijftien jaar, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren. Na vijftien jaar worden ze vernietigd.

Datalekken

Stichting TRAI onderneemt direct actie bij zowel het vermoeden als een daadwerkelijk geconstateerd datalek. Hiermee bedoelen we verlies of een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die ernstig nadelige gevolgen kan hebben voor uw privacy. Als er sprake is van een datalek vindt er altijd onderzoek plaats en wordt melding gedaan bij het landelijke meldloket datalekken.
Een vermoeden van een datalek kan worden gemeld bij: zie contactgegevens onderaan deze pagina.

Privacy op onze website

Privacyverklaring
Via deze website kunt u d.m.v. diverse formulieren met ons in contact komen, solliciteren op een (vrijwillige) functie of zich inschrijven voor een product of dienst. In onze privacyverklaring verklaren wij dat de, door u, ingevulde gegevens alleen worden geregistreerd om met u in contact te komen. Drie maanden nadat u het formulier heeft ingevuld, verwijderen wij uw gegevens uit onze database. De volledige privacyverklaring vindt u hier.

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan een website op uw harde schijf worden geplaatst. In deze kleine bestandjes wordt informatie over uw voorkeuren opgeslagen, die bij een later bezoek aan de website kunnen worden geraadpleegd.

Stichting TRAI hecht er aan expliciet te melden dat er op de website van Stichting TRAI alleen gebruik wordt gemaakt van cookies welke benodigd zijn voor het correct functioneren van de website.

Meer informatie
Wilt u meer weten over privacy of datalekken, neemt u dan gerust contact met ons op.